:: Triangle Regnskap AS :: [ Faglig Informasjon ]

Triangle Regnskap AS

Fabrikkveien 9
4033 STAVANGER

post(at)triangle.no

tlf: 51 81 64 64Hosting av
Hjelseth ComputersceDesign

 

Show all / Hide all


Kontantsalg – herunder kasseoppgjør

Det skal etter Regnskapsloven føres kassabok. Hver dags kontantsalg skal spesifiseres. Kontante inn- og utbetalinger skal så vidt mulig føres i kassaboken samme dag som de finner sted. Det er viktig at man er løpende á jour med kassaboken blant annet for å ha kontroll med kontantbeholdningen. 

Etter ny regnskapslov skal merverdiavgiftspliktige legitimere kontantomsetningen ved daterte, nummererte summeringsstrimler fra kassaapparat, terminal e.l. Det må foretas daglig kassatelling som avstemmes mot registrert kontantomsetning. Kassatellingen må dateres og signeres av den som har foretatt tellingen. Resultatet av denne avstemmingen kreves ført inn i en oppgjørsbok, og i følge forskriftene skal boken være innbundet og sidenummerert. 

Kassaapparatet skal være synlig og skrive ut kvittering til kunden. Kravet til kassaapparat gjelder ikke registreringspliktige som driver ambulerende, sesongbetont virksomhet eller som kun sporadisk foretar kontantomsetning, når denne omsetningen er under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2009 kr 218.643,- ). Disse kan i stedet registrere kontantbetalingene i forhåndsnummerert, innbundet bok. 

Category: Faglig informasjon

Kredittsalg

Alle poster i regnskapet skal være legitimert ved originale papirbilag eller i annen form som muliggjør at opprinnelse og innhold kan etterprøves. Det er derfor tilstrekkelig at kopi av salgsbilaget oppbevares i regnskapssystemet og at man lett kan skrive den ut ved behov. Det er imidlertid et krav om at dokumentasjonen skal være forsvarlig sikret mot ødeleggelse og endring. Dette innebærer at det bør tas en sikkerhetskopi som oppbevares på et betryggende sted. 

Bilagene skal oppbevares enten på papir eller elektronisk i 10 år etter regnskapsårets utløp. Originale papirbilag som er overført til elektronisk medium må i så tilfelle oppbevares velordnet og lett tilgjengelig i minst 3 1/2 år etter regnskapsårets utløp.

Skattedirektoratet har i Brev av 03.02.03 til NARF (Norges Autoriserte Regnskapsfører Forening) uttalt at når en faktura mottas elektronisk, er det den elektroniske versjonen som er originalen. Det er derfor ikke noe krav om å ta fakturaen ut på papir. Dersom fakturaen likevel tas ut på papir, medfører dette ikke krav om at papirversjonen skal oppbevares.

Category: Faglig informasjon

Føring av vareuttaksbok

Uttak av varer/tjenester fra virksomheten til eierens private bruk skal registreres. Uttaket skal registreres samme dag som det foretas i en egen bok, ev. på egne lister eller fortløpende i regnskapet. Tilsvarende krav gjelder for salg til "ledende funksjonærer", og ved salg til aksjonærer i selskap med 10 eller færre aksjonærer.

Ved salg/fakturering/bokføringen skal alminnelig omsetningsverdi benyttes (samme pris som ved salg til andre kunder).

Category: Faglig informasjon

Skatteregler om egne bankkontoer

Skattetrekksmidler skal overføres til egen konto. De trukne beløp tilhører skatte- og avgiftskreditorene, og arbeidsgiver må oppfylle ett av følgende alternativer: 
 
1) Midlene settes inn på bank- eller postgirokonto. Kontoen skal være forbeholdt skattetrekk og være registrert hos banken eller postgirokontoret som skattetrekkskonto. Midlene skal settes inn senest første arbeidsdag etter lønnsutbetaling.

2) På skattetrekkskontoen kan det i stedet settes inn et fast beløp som dekker trekkansvaret. Arbeidsgiver kan la beløpet stå og isteden foreta innbetalingene til skatteoppkreveren fra f.eks. driftskontoen. Alternativet kan være aktuelt for arbeidsgivere med mange små lønnsutbetalinger.

3) Det kan stilles bankgaranti for skattetrekkansvaret. 
Hvis det faste beløpet etter alternativ 2, eller garantien etter alternativ 3, ikke dekker trekkansvaret ved toppen i lønnutbetalingene, må overskytende settes inn på skattetrekkskonto senest første arbeidsdag etter lønnutbetalingen.

I stedet for å oppbevare skattetrekksmidlene eller stille garanti for disse kan skattetrekket innbetales til skatteoppkreveren senest første arbeidsdag etter lønnsutbetaling. Dette kan være aktuelt for arbeidsgiver med få og små lønnsutbetalinger hvor rentene fra beløpet på skattetrekkskonto blir ubetydelige.

Arbeidsgiver kan overføre innestående på en skattetrekkonto til tilsvarende konto i en annen bank eller til skatteoppkreveren. Dessuten kan arbeidsgiver heve opptjente renter. Forøvrig kan arbeidsgiver ikke råde over kontoen uten skatteoppkreverens samtykke.

Category: Faglig informasjon

Dokumentasjon av reiser / kjøre godtgjørelse

a) For reiser hvor statens lønnsregulativ benyttes, så skal oppgjøret følge statens reiseregulativ følges fullt ut. Og reiseoppgjør utføres i henhold til dette regulativ.

b) For andre typer reiser/tjenestereiser/kilometerlister skal følgende dokumentasjon foreligge (gjelder også ved benyttelse av statens satser):
-  arbeidstakers navn og adresse og underskrift,
- dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes-/tjenestereise
-  formålet med reisen
- navn og adresse på overnattingssted/utleier, og ved flere overnattingssteder også dato for overnattingene.
- For reiser hvor statens lønnsregulativ benyttes, så skal oppgjøret følge statens reiseregulativ
- totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (evnt trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes-/tjenestereise

Category: Faglig informasjon

Lån i arbeidsforhold

Hvis rentebelastning for lån i arbeidsforhold beregnes under normalrente vil fordelen være å betrakte som skattepliktig inntekt.

Category: Faglig informasjon

Dokumentasjon av representasjon og gaver

Representasjon er utgifter som en bedrift pådrar seg for å få sluttet forretninger eller for å knytte eller bevare forretningsforbindelser. Det dreier seg således om utgifter som en bedrift har overfor kunder, forretningsforbindelser mv., dvs. personer som ikke er knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. Utgifter til tiltak som bare retter seg mot personer som er tilknyttet bedriften, anses ikke som representasjon. Utgifter til representasjon består ofte av bevertningsutgifter, men det kan også være gaver til forretningsforbindelser mv.

Skatt - hovedregel:
Representasjonsutgifter kan være skattemessig fradragsberettiget. Det gjelder spesielle regler for skattemessig fradrag for enkel bespisning. Ved tilstelninger av ekstraordinær art (bedriftsjubileum, innvielse av nybygg o.l.) hvor både de ansatte og folk utenfra deltar, må kostnadene fordeles på sosiale kostnader og representasjon.

Enkel bespisning hvor alkohol inngår i serveringen er ikke fradragsberettiget.

Merverdiavgift:
Det er ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Dette gjelder selv om bevertningsutgiften er skattemessig fradragsberettiget.

 

Gaver kunder:
Enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av telegrammer, blomster, konfekt og lignende, er skattemessig fradragsberettiget Det samme gjelder kranser ved dødsfall. Større gaver til forretningsforbindelser er imidlertid ikke fradragsberettiget.

Frivillige organisasjoner:
Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Fradraget gis bare når gaven utgjør minst kr 500. Maksimalt fradrag er for tiden kr 12 000,-

 Liste over godkjente organisasjoner finnes i på skatteetatens internettsider.

Category: Faglig informasjon

Dokumentasjon av gaver i ansettelsesforhold

Skatt/lønn
Gaver til ansatte er skattefritt for mottaker når følgende vilkår er oppfylt
- gaven gis etter en generell ordning i bedriften
- gaven består av annet enn pengebeløp (gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt)
- gaver som i utgangspunktet består av penger, men hvor den ansatte leverer til arbeidsgiveren kvittering for kjøpet av gaven

For at gaven skal være fradragsberettiget forutsettes det at reglene er like for alle ansatte.

 

Anledning (beløpene kan endres):

Beløp:

Ansettelsestid 25,40,50 og 60 år *

kr   8 000

- gullklokke med inskripsjon

kr 12 000

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

kr   3 000

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50

kr   4 500

Arbeidstaker gifter seg

kr   3 000

Arbeidstaker fyller 50,60,70,75 eller 80 år

kr   3 000

Arbeidstaker går av med pensjon eller slutter etter minimum 10 år

kr   3 000

Premier for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften

kr   2 500

 

* Praktiserer bedriften andre runde år for tjenestejubileum, kan det skattefritt gis gaver ved disse anledninger i stedet for de ovennevnte. Forutsetningen er at disse jubileene trer i stedet for og for øvrig kan sammenlignes helt ut med de som er nevnt ovenfor, f.eks. at man ikke markerer 25 års tjenestetid, men 30 års tjenestetid tradisjonelt i bedriften. Skattefritaket gjelder ikke for jubileum under 25 år (f.eks. 20 års tjenestetid i bedriften) og ikke for gaver som gis oftere enn antydet ovenfor. 

Overstiger verdien beløpsgrensen, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Skattefritaket gjelder også for styremedlemmer o.l.

Skatt
Gaver til ansatte (julegave o.l.) er skattefri for mottakeren når verdien (arbeidsgiverens samlede kostnader m/mva) ikke overstiger kr 1.000 pr ansatt i løpet av inntektsåret. Det er en forutsetning for skattefritaket at gaven består av annet enn pengebeløp (gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt). Verdien skal ikke lønnsinnberettes. Overstiger verdien beløpsgrensen, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Bedriften kan ikke kostnadsføre kostnaden. Skattefritaket gjelder også for styremedlemmer o.l.

Category: Faglig informasjon

Frister lønnsinnberetning, skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og til skattemyndighetene elektronisk innen den 30. januar hvert år. Papiroppgaver er ikke lenger tillatt.

 Frister for innlevering og betalinger er:    

 

Periode

Terminoppgave

Betalingsfrist

Januar - Februar

15. mars

15. mars

Mars - April

15. mai

15. mai

Mai - Juni

15. juli

15. juli

Juli - August

15. september

15. september

September - Oktober

15. november

15. november

November - Desember

15. januar

15. januar

Category: Faglig informasjon

Frister merverdiavgift

Frister for innlevering og betaling er:

 

Periode

Oppgave

Betaling

Januar - Februar

10. april

10. april

Mars - April

10. juni

10. juni

Mai - Juni

30. august

30. august

Juli - August

10. oktober

10. oktober

September - Oktober

10. desember

10. desember

November - Desember

10. februar

10. februar

Category: Faglig informasjon

Tilleggsforskudd skatt

Dersom det beløpet som er utskrevet i forskuddsskatt antas å bli utilstrekkelig til dekning av den skatt som vil bli fastsatt  ved ligningen, kan det innbetales et høyere beløp. Dette kan også gjøres i året etter inntektsåret, men for å unngå renter ikke senere enn 31.mai for selskap og enkeltpersonforetak. Reglene om tilleggsforskudd fremgår avSkattebetalingsloven § 4-7, jf. Ligningsloven § 4-7.

Category: Faglig informasjon

Varebeholdningsoversikt

Regnskap/Skatt
I forbindelse med regnskapsavslutningen må skattyter/regnskapspliktige foreta nøyaktig varetelling av alle varer som foretaket eier. Varetellingen skal også omfatte varer som antas uselgelig. Varetellingen må dokumenteres med varelagerliste. Listene må deles opp i hovedgrupper. Den som har tellet opp varene skal datere og signere oppstillingen.

Category: Faglig informasjon

Oppbevaring av regnskapsmateriell

Regnskap
Det skal være en klar forbindelse mellom registrerte regnskapstransaksjoner og tilhørende dokumentasjon. I praksis betyr dette at det bør være samme arkiveringsrekkefølge av bilagene (f. eks. i perm etter bilagsnummerrekkefølge) som presentasjonen i regnskapssystemet. 
 
Alt regnskapsmateriale skal oppbevares i 10 år. Med regnskapsmateriell menes for eksempel: regnskapsbøker/utskrifter, inntekts- og utgiftsbilag, ordresedler og pakksedler, kassaruller, lønnsbilag, bilag vedrørende skattetrekk, interne avstemminger, varetellingslister, saldolister kunder og leverandører pr. 31.12. og brev/dokumenter som kan legitimere bokføringen. Dette gjelder også anbud, kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister, ordresedler og andre bilag. 

Regnskapsmateriell kan oppbevares på papir eller elektroniske media. Etter denne bestemmelsen kan originalt regnskapsmateriell erstattes ved overføring av regnskapsinformasjon til andre media som for eksempel mikrofilm når mulighetene for å etterprøve regnskapet ikke svekkes. Selv om bilag blir overført til f. eks. mikrofilm må originalbilaget oppbevares i minst 3 1/2 år etter regnskapsårets utgang. Regnskapsmateriell som oppbevares på andre medium enn papir, skal etter krav fra kontrollmyndighetene kunne presenteres på papir inntil 3 1/2 år etter regnskapsårets utløp.

Alt regnskapsmaterialet skal i hele oppbevaringsperioden arkiveres forsvarlig, ordnet og lett tilgjengelig.

Category: Faglig informasjon

Annet

Spesifiserte utfyllende regler ihht denne redegjørelse er å finne påwww.skatteetaten.no og www.lovdata.no (Regnskapsloven og Finansdepartementets forskrifter)

Hvis oppdragsgiver ønsker utfyllende opplysninger utover denne informasjonen kan eventuelle henvendelser rettes til Triangle Regnskap AS.

Category: Faglig informasjon